Hvem kan få stønad til tannregulering?

Hvem kan få stønad til tannregulering?

Du må ta stilling til om vilkårene for denne tilstanden er oppfylt før du kan vurdere om behandlingen gir rett til stønad.

Innhold

De bittanomalier som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper – a, b og c.  Tilstandene er gradert ut fra alvorlighetsgrad. Tilstander i gruppe a innebærer størst behov for behandling, mens de som faller inn under gruppe c innebærer minst behov for behandling. Opplistingen i gruppene gir en uttømmende oversikt over de tilfeller der det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling ved bittanomalier.

I de ulike gruppene gis følgende stønadssats:

Gruppe a: 100 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe b: 75 prosent dekning etter honorartakstene

Gruppe c: 40 prosent dekning etter honorartakstene

Ved tilstander som er nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året bruker fyller 20 år.

Gruppe a

1) Leppe-kjeve-ganespalte

2) Medfødt og ervervet craniofacial lidelse

3) Bittavvik som er så alvorlig at bruker må ha ortognatisk-kirurgisk behandling

Det er en forutsetning at tilfredsstillende behandlingsresultat kun kan oppnås gjennom kombinasjonsbehandling.

Nødvendig bittrehabilitering for å stabilisere behandlingsresultatet ved ortognatisk kirurgi kan også dekkes når tenner mangler, uavhengig av årsaken til tanntapet.

For den nødvendige bittrehabiliteringen kan følgende takster benyttes:

takstgruppe A, tnr 1-3 og tnr 6, takstgruppe D, tnr 301-316, takstgruppe E

tnr 419 og tnr. 421-423, samt takstgruppe I tnr 802, 804, 809.

Gruppe b

1) Horisontalt overbitt som er 9 mm eller mer

Det horisontale overbitt måles fra incisalkanten på den mest prominente overkjeveincisiv langs okklusjonsplanet til labialflaten av motsvarende underkjeveincisiv.

2) Enkeltsidig kryss- eller saksebitt som omfatter tre eller flere tannpar og medfører tvangsføring og/eller asymmetrier

I blandingstannsett kan denne gruppeplassering benyttes selv om ikke mange nok permanente tenner er frembrutt til at det kan registreres kryss- eller saksebitt på tre tannpar. Det må imidlertid være overveiende sannsynlig at tre eller flere permanente tenner vil eruptere i kryss-/saksebitt uten tidligbehandling. Kravet til tvangsføring opprettholdes.

3) Åpent bitt hvor det kun er okklusjonskontakt på molarene

Dersom premolarene ikke er fullt frembrutt, forutsettes det at disse overveiende sannsynlig ikke vil kunne nå okklusjonskontakt uten behandling. Utgangspunktet er okklusjon bare på de permanente molarer. Dersom det er kontakt mellom melkemolarer kvalifiserer dette ikke til gruppe b.

4) Retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer hvor det er nødvendig med aktiv fremføring

Dette gjelder tenner som ikke bryter frem til normal frembruddstid og som trenger aktiv fremføring med feste av kirurgisk sleper.

5) Underbitt som omfatter alle fire incisiver med eller uten tvangsføring

Inverterte sentraler, der en må regne det som sikkert at også lateralene vil bli invertert, anses som likeverdig avvik. Det samme gjelder kant-i-kantbitt av alle fire incisiver.

6) Agenesi eller tanntap i fronten (fortenner og hjørnetenner)

En tann i fronten som ikke kan trekkes frem, anses likeverdig med tanntap i fronten.

7) Dypt bitt med buccal eller palatinal påbitning av slimhinnen med to eller flere tenner

Påbitingen må være palatinal for antagonistens anatomiske kroner (slik at det senere ikke blir kontakt med cingulum). Påbiting av gingiva som dekker cingulum, eller kontakt med papilla incisiva alene, kvalifiserer ikke for gruppering under dette punkt.

Dersom personen ikke har buccal/palatinal påbitning, kan stønad likevel gis ved manglende vertikal støtte i fronten som med stor sannsynlighet senere vil medføre påbiting av slimhinnen. Typisk vil være Angle klasse II, div. 2. Dette gjelder kun pasienter som har påbegynt behandling etter 1.1.2020.

8) Dobbeltsidig saksebitt som omfatter to eller flere tannpar på hver side

9) Agenesi av to eller flere tenner i samme sidesegment, 3. molarer (visdomstenner) unntatt

10) Agenesi av enkelttenner i sidesegmentene (dersom luker lukkes) og/eller ved hypoplastisk molar

Utgiftene dekkes med 75 prosent etter honorartakstene.

Gruppe c

I gruppe c stilles det krav om at:

  • tilstanden innfrir de odontologiske vilkårene angitt i gruppe c11, c12, c13, c14 eller c15 samtidig som
  • pasienten har funksjonelle avvik og/eller store vansker med psykisk og sosial mestring og/eller
  • har kombinasjon av tilstand c11 og c12, eller kombinasjon av tilstand c12 og c13

Funksjonelle avvik defineres i dette regelverk som:

  • økt risiko for traume ved utstående fortenner og/eller manglende leppelukking
  • fare for skader ved inverteringer
  • trangstillinger med fare for skade på nabotenner

Store vansker med psykisk og sosial mestring defineres i dette regelverk som:

  • personens bittavvik er sterkt hemmende for psykisk og sosial mestring

 

c11: Horisontalt overbitt 6-9 mm

c11 a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik

c11 b) pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring

c11 c) bittavviket er kombinert med c12

 

c12: Stor plassmangel i fronten som er 4 mm eller mer og kontaktbrudd mellom enkelttenner på minst 2 mm

c12 a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik

c12 b) pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring

c12 c) bittavviket er kombinert med c11 eller c13

 

c13: Inverteringer i fronten (fortenner og hjørnetenner)

c13 a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik

c13 b) pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring

c13 c) bittavviket er kombinert med c12

 

c14: Diastema mediale som er 3 mm eller større eller markert generelt plassoverskudd i fronten (angis i mm)

c14 a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik

c14 b) pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring

 

c15: Åpent bitt som omfatter tre eller flere tannpar

c15 a) pasient har dokumenterte funksjonelle avvik

c15 b) pasient har store vansker med psykisk og sosial mestring

Utgiftene dekkes med 40 prosent etter honorartakstene.

Generelle merknader

Stønad til undersøkelse før oppstart av kjeveortopedisk behandling gis etter takst *600.

Henvisning til kjeveortoped

Det er en forutsetning for stønad at det foreligger henvisning fra tannlege eller tannpleier. Henvisningen må inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for å dokumentere at henvisende tannlege/tannpleier har gjort en selvstendig vurdering av pasientens tilstand og behandlingsbehov. Helfo skjema 05-06.10 skal brukes. Skjemaet er godkjent til dette formålet.

Henvisning til kjeveortopedisk vurdering (05-06.10), bokmål (PDF)

Tilvising til kjeveortopedisk vurdering (05-06.10), nynorsk (PDF)

En henvisning for personer omfattet av gruppene b og c, gjelder 24 måneder fra henvisningsdato. I de tilfeller det er behov for en ny vurdering av behandlingsbehovet, må det foreligge ny henvisning, jf. forskriften § 3 andre ledd.

Det utfylte henvisningsskjemaet skal oppbevares av behandlende kjeveortoped.

Utgifter til rebehandling dekkes ikke, med mindre det foreligger ny henvisning og tilstanden fortsatt faller inn under vilkårene for stønad i henhold til forskriften § 1 pkt. 8.

Etterkontroller

Det gis ikke stønad til etterkontroller for tilstander i gruppe c for personer som har påbegynt behandling fra og med 1.1.2020.

Utvidet stønad av utgifter til kjeveortopedisk behandling (søskenmoderasjon)

Ordningen med utvidet stønad til utgifter til kjeveortopedisk behandling gjelder familier der flere barn enn ett barn har behov for slik behandling. Moderasjonen gjelder fra det neste barnet (med behov for tannregulering) og de påfølgende søsken.

I familier med to eller flere søsken med behov for kjeveortopedisk behandling av bittavvik under gruppe b eller c, økes stønaden i gruppe b fra 75 prosent til 90 prosent og i gruppe c fra 40 prosent til 60 prosent fra og med det andre barnet. For at utvidet stønad fra og med det neste barnet skal gjelde, er det et vilkår at det kan dokumenteres at behandlingen av det første barnet har påført familien faktiske utgifter.

Med faktiske utgifter forstås i denne sammenheng differansen mellom honorartakst og det beløp som tidligere er refundert for stønadsberettiget kjeveortopedisk behandling. Der familien har betalt et mellomlegg i form av differansen mellom honorartakstene og tannlegens pris, regnes ikke denne differansen som en faktisk utgift jf. forskrift § 2 siste ledd.

Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. I de tilfellene der foreldre har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet, i beregning av søskenmoderasjon, anses for å være fast bosatt begge steder/med begge foreldrene. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken, stesøsken defineres utenfor. Fosterbarn regnes som søsken.

Påbegynt behandling før 1.1.2020

Personer med tilstand i gruppe c som har påbegynt behandling før 1.1.2020, opprettholder rett til stønad etter tidligere vilkår fram til behandlingen er avsluttet.

For at en person skal ha rett til stønad etter tidligere vilkår, må følgende være oppfylt:

  • nødvendige undersøkelser og prøver skal være gjennomført i 2019 eller tidligere og
  • pasienten skal ha mottatt behandlingsplan innen 31.12.2019 og
  • kjeveortoped skal ha fremsatt krav om refusjon for takst 601 Behandlingsplanlegging innen Helfos frister

Kilder

Artikler om tannhelse

Sist oppdatert 16. november 2023

Etter tannregulering: Slik opprettholder du et vakkert smil og sunn tannstilling

Etter måneder eller til og med år med tannregulering er det endelig tid for å fjerne bøyler eller tannskinner. Resultatet er et flott smil og en…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 8. november 2023

Er tannregulering noe for deg?

Å ha en jevn og rett tannstilling er ikke bare viktig for et vakkert smil, men det kan også ha en betydelig innvirkning på tannhelsen og…

Les hele artikkelen

Sist oppdatert 6. november 2023

Usynlig tannregulering – et diskret alternativ for rette tenner

Oppdag fordeler og alternativer innen usynlig tannregulering. Lær om moderne metoder som tilbyr estetisk tiltalende behandling og optimal effekt.

Les hele artikkelen